ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
00:00 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

OiXi ഹീറ്റഡ് Nonflammable Burning Rod Operation Demonstration OiXi ചൂടാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
00:00 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

OiXi ചൂടാക്കിയ നോൺ-കംബസ്റ്റിബിൾ സീരീസ് ബാനർ OiXi ചൂടാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് സീരീസ് CM

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
00:00 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

OiXi ക്ലൗഡി സീരീസ് പ്രൊമോഷണൽ പീസ് OiXi ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് വേപ്പ് സീരീസ് CM